Kossutha 7

Inwestycja ul. Kossutha 7

Jak zamieszkać?

PONOWNY NABÓR WNIOSKÓW O NAJEM MIESZKAŃ – III KW. 2024 R.

 


Informacje o inwestycji:

 • Planowana stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 22 zł/m2.
 • Wymagany minimalny średni miesięczny dochód z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy najmu dla:
  • 2 – pokoi (maksymalny metraż 53,71 m2) – minimum dochodu – 5.908.10zł
  • 3 – pokoi (maksymalny metraż 83,36 m2) – minimum dochodu – 9.169,60zł
  • 4 – pokoi (maksymalny metraż 87,71 m2) – minimum dochodu – 9.648,10zł
  • 5 – pokoi (maksymalny metraż 124,18 m2) – minimum dochodu – 13.659,80zł

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek o zawarcie umowy najmu nie przekracza wysokości, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 788 z późn. zm.).

Dochód należy obliczyć według wzoru: przychód – koszty uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenie zdrowotne – należny podatek dochodowy od osób fizycznych.

MAKSYMALNY ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu, tj. za rok 2023
Gospodarstwo 1-osobowe6 708,26
Gospodarstwo 2-osobowe9 391,57
Gospodarstwo 3-osobowe12 969,31
Gospodarstwo 4-osobowe15 205,40
Gospodarstwo 5-osobowe18 335,92
Gospodarstwo 6-osobowe21 466,44

PROCES ZAWARCIA UMÓW Z INWESTOREM KATOWICKIM TBS SP. Z O.O.

Osoby wpisane na Listę Najemców przed zawarciem umowy najmu zobowiązane będą spełnić poniższe warunki do zawarcia umowy najmu:

 1. Zawrzeć umowę partycypacji i wpłacić kwotę partycypacji. Wzór umowy partycypacji.
 2. Spełnić warunki dochodowe do zawarcia umowy najmu oraz złożyć aktualne na dzień zawarcia umowy najmu dokumenty dochodowe.
  Wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania winny przedstawić następujące dokumenty:
  1. aktualne zaświadczenie o wysokości średniomiesięcznego dochodu za ostatnie trzy miesiące poprzedzające zawarcie umowy najmu,
  2. aktualną deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu.
 3. Złożyć oświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Katowice.
 4. Wpłacić kwotę kaucji w wysokości 12 – krotności czynszu

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony – 9 lat. Wzór umowy najmu.

Planowany termin zawierania umów najmu to IV kw. 2024/I kw. 2025

Wynajmujący na wniosek Najemcy zawrze z nim kolejną umowę najmu po upływie okresu umownego, jeżeli spełni on warunki określone w art. 7a ust.1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych  (Dz.U. z 2023 r. poz. 788). Do w/w wniosku Najemca będzie zobowiązany dołączyć wydane przez Urząd Miasta Katowice zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunków do zawarcia ponownej umowy najmu.

Miejsca postojowe udostępnianie będą do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu:

 • 34 miejsca postojowe na terenie zewnętrznym: 99 zł brutto
 • 115 miejsc postojowych w parkingu podziemnym: 215 zł brutto

Wniosek na wynajem miejsca postojowego będzie można złożyć przy podpisywaniu umowy partycypacji.

DOPŁATY DO CZYNSZU Z PROGRAMU MIESZKANIE NA STRAT

KALKULATOR DOPŁAT – SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY (NAWET 10 ZŁ/M2)